Novadā

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvatļaujas saņemšana nenozīmē būvniecības tūlītēju uzsākšanu vai iespēju būvēt neierobežotu laika periodu. Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres apjomīguma un ietekmes uz apkārtējo vidi būvatļauja tiek izdota ar nosacījumiem – prasībām būvprojektēšanai, būvdarbu uzsākšanai vai saskaņojumu saņemšanai. Tikai pēc atzīmes veikšanas par būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildi var uzsākt būvniecību un maksimālais būvdarbu veikšanas laiks ir astoņi gadi no atzīmes ieraksta saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi1. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai līdz ar ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā. 

Kādēļ ēka ir jānodod ekspluatācijā?

Ēkas vai telpu grupas nodošana ekspluatācijā ir būvniecības ieceres īstenošanas noslēdzošais posms. Tikai nododot ēku vai telpu grupu ekspluatācijā, to var sākt droši lietot paredzētajam mērķim2, jo ir pārbaudīta ēkas vai telpu grupas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām ēkas mehāniskajai stiprībai, ugunsdrošībai, nekaitīgumam, vides pieejamībai, akustikai un energoefektivitātei3. Ja būvvaldes amatpersonas konstatē ēkas patvaļīgu ekspluatāciju, tiek piemērots brīdinājums vai naudas sods4 atkarībā no veikto būvdarbu apjoma un ietekmes uz cilvēku veselību, apkārtējo vidi un trešo personu īpašumu. Fiziskai personai pirmās grupas ēkas patvaļīgas ekspluatācijas gadījumā var piemērot naudas sodu līdz 75 euro, otrās grupas ēkai līdz 1250 euro, bet trešās grupas ēkai līdz 2000 euro. Savukārt, juridiskām personām naudas sodi ir lielāki: pirmās grupas ēkām līdz 125 euro, otrās grupas ēkām līdz 1750 euro un trešās grupas ēkām līdz 7100 euro.

Kā ierosināt ēkas vai tās daļas nodošanu ekspluatācijā?

Lai ierosinātu ēkas vai tās daļas nodošanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājam Būvniecības informācijas sistēmā pēc visu būvdarbu pabeigšanas ir jāiesniedz apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijā un gadījumos, kad attiecīgā informācija un dati nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā, jāpievieno šādi dokumenti5:

 • Izmaiņu būvprojektu, ja būvdarbu laikā autoruzraudzības kārtībā ir veiktas izmaiņas no būvvaldē saskaņotā būvprojekta;
 • Ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanas lietu;
 • Ēkas, ārējo inženiertīklu un citu vienlaikus izbūvēto būvju horizontālo un vertikālo novietnes izpilduzmērījumu. Atjaunošanas vai pārbūves gadījumā novietnes izpilduzmērījumu veic, ja ir mainījusies situācija apvidū;
 • Tehnisko noteikumu izdevēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijā, ja ēku ir paredzēts pieslēgt centralizētiem inženiertīkliem;
 • Elektroinstalāciju pretestības mērījumu atzinumu;
 • Apkures iekārtu, dūmvadu un vēdkanālu apsekošanas aktu;
 • Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu jaunbūvēm vai pārbūves un atjaunošanas iecerēm, ja veikti energoefektivitātes pasākumi;
 • Būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, ja būvdarbus veicis būvkomersants;
 • Būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja objektā veikta būvuzraudzība. Pārskats nav jāpievieno privātmāju būvniecības gadījumā;
 • Tehnisko vai īpašo noteikumu izdevēju (Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas) atzinumus par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, ja projektēšanas laikā atbilstoši noteikumi ir pieprasīti.

Atzinumus var veikt tikai attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti. Pēc visu dokumentu saņemšanas un izskatīšanas, būvvaldes būvinspektors, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, noteiks ēkas vai telpu grupas pieņemšanas termiņu. Taču ir jāņem vērā, ka būvvalde nav tiesīga uzsākt ēkas vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā, ja kāda no institūcijām atzinumā ir sniegusi negatīvu atzinumu par ēkas nodošanu ekspluatācijā, Būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti6 vai tiek konstatētas neatbilstības.

Kā nodot ekspluatācijā būvniecības ieceres ar paziņojumu par būvniecību vai paskaidrojuma rakstu?

Ne vienmēr ēkas vai telpu grupas atjaunošanai vai pārbūvei ir vajadzīgs apjomīgas dokumentācijas saskaņojums būvvaldē. Jo mazāku potenciālo ietekmi uz cilvēka dzīvību, veselību, apkārtējo vidi un citu īpašumiem atstāj būvniecības iecere, jo mazāks dokumentu apjoms ir jāiesniedz ieceres saskaņošanai un pieņemšanai ekspluatācijai. Ja būvdarbi saskaņoti ar paziņojumu par būvniecību, to pabeigšana pirms Būvniecības informācijas sistēmā iesniegtā būvdarbu pabeigšanas termiņa beigām ir jāapstiprina, jāpagarina vai jāatceļ7, bet mazēkas novietošanas gadījumā lietai jāpievieno arī ēkas novietojuma izpildmērījuma plāns ar augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju8. Savukārt, paskaidrojuma raksta gadījumā papildus iesniedzamo dokumentu sastāvā pieļaujami vairāki izņēmumi:

 • Vienkāršotas atjaunošanas, sezonas ēkas jaunas būvniecības vai novietošanas, lietošanas veida maiņas bez pārbūves gadījumos, kā arī normatīvajos aktos paredzētajās situācijās, kad būvniecību veic pašu spēkiem, nav jāpievieno būvdarbu žurnāls kopā ar izpildes dokumentāciju;
 • Sezonas ēkas būvniecības gadījumā nav jāpievieno izpildmērījuma plāns ēkas novietnei, ierīkotajiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus būvētām būvēm.

Kā rīkoties, ja būvatļaujai beidzies termiņš?

Ja jaunbūve nav pabeigta un ir beidzies būvatļaujas derīguma termiņš, būvatļauju ir iespējams pagarināt. Lai pagarinātu būvatļauju, vispirms Valsts zemes dienestā ir jāiesniedz deklarācija par nepabeigtu jaunbūvi un jāizņem izziņa par deklarācijas iesniegšanu. Saņemtā izziņa kopā ar aktuālo ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpilduzmērījumu un spēkā esošu būvētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju jāpievieno iesniegumam būvvaldē ar lūgumu pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu, norādot iemeslu pagarinājuma nepieciešamībai.

Ja ir radušās šaubas par iesniedzamo dokumentu apjomu konkrētajai situācijai, vēlams uzdot jautājumus sertificētam būvspeciālistam vai attiecīgās teritorijas būvvaldei (Talsu novada būvvaldes kontakti saziņai – e-pasts: buvvalde@talsi.lv, tālr.: +371 25669698).

Atsauces

1 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi” VIII daļas 80. punktu.
2 Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta 2. daļu.

3 Turpat 9. pants.
4 Turpat 28. panta 2. daļa.
5 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr. 529
Ēku būvnoteikumi” 167. punktu.
6 Turpat 178. punkts.

7 Turpat 156.1 punkts.
8 Turpat 156.2 punkts.