Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicēts saistošo noteikumu projekts „Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 37 „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā”. Ņemot vērā ārējo normatīvo aktu grozījumus, nepieciešams grozīt šo saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu.

Pašvaldību likuma 44. panta pirmā daļa nosaka, ka dome atbilstoši likumā vai Ministru kabineta noteikumos ietvertam pilnvarojumam izdod saistošos noteikumus.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktā noteikts, ka pašvaldība nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošās izglītības iestādēs.

Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 17. punktā noteikts, ka ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestādes izglītojamiem braukšanas izdevumus sedz pašvaldības noteiktajā kārtībā no attiecīgās pašvaldības budžeta. Pašvaldībai pilnvarojums izdod Saistošos noteikumus Nr. 37 ietverts minētajos normatīvajos aktos, papildu tiesiskais pamatojums nav nepieciešams, bet no to izdošanas tiesiskā pamatojuma izslēdzama atsauce uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 8. un 13. punktu un trešo daļu.

Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 18. jūnijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā”.