Novadā

2023. gada 25. maija Talsu novada domes sēdē tika skatīti trīs administratīvie jautājumi par izpilddirektora un viņa vietnieku amata vietām saskaņā ar jaunā pašvaldību likuma pārejas noteikumiem.

Mainoties Pašvaldību likumam pēc teritoriālās reformas, kurā ir paredzēts, ka dome līdz 2023. gada 30. jūnijam lemj par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektoru un vietniekiem un tiek noteikts pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem, tika sagatavots lēmuma projekts par atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanu uz izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos amatu kandidātu atlasei, par izpilddirektora iecelšanu amatā un par izpilddirektora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos iecelšanu amatā.

Izpilddirektors Ivars Haselbaums apliecinājis savu piekrišanu turpināt darba tiesiskās attiecības Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amatā, savukārt Ieva Krēķe apliecinājusi piekrišanu turpināt darba tiesiskās attiecības izpilddirektora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos amatā. Izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos amatā līdz šim darbojās pienākumu izpildītāja Ligita Šnore. Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumiem, pašvaldības izpilddirektora vietnieku izraugās atklātā konkursā. Pašvaldību likums nosaka, ka izpilddirektora vietnieka amata kandidātu vērtēšanas kārtību un kritērijus, tostarp kandidāta izglītības, iepriekšējās darba pieredzes un kompetences prasības, nosaka dome.

Līdz ar to tiks izsludināts atklāts amata konkurss uz vakanto amata vietu. Pretendentu pieteikumi tiks pieņemti līdz 2023. gada 22. jūnija plkst. 12.00.