Novadā

Ne vienmēr ēkas iekštelpu un ārtelpas uzlabošanai nepieciešamajiem būvdarbiem ir vajadzīgs saskaņojums būvvaldē ar apjomīgu dokumentāciju. Atsevišķām būvniecības iecerēm pietiek vien ar paskaidrojuma raksta vai paziņojuma par būvniecību sagatavošanu un iesniegšanu būvniecības informācijas sistēmā BIS. Šī vienkāršotā saskaņojuma kārtība neattiecas uz vēsturiskām ēkām, kas ir kultūras pieminekļi vai atrodas kultūras pieminekļu teritorijā, un var notikt tikai pamatojoties uz sertificēta būvspeciālista izstrādātu dokumentāciju.

Talsu novada būvvalde ir apkopojusi būvniecības ieceres, kuras var realizēt bez saskaņojuma vai iesniegt saskaņošanai vienkāršotā kārtībā.

Kad būvniecības ieceri ir iespējams saskaņot vienkāršotā kārtībā?

Laika gaitā nolietojas gan ēkas būvniecībā izmantotās būvkonstrukcijas un materiāli, gan var mainīties telpu funkcija, kuras dēļ ir nepieciešams veikt telpu pārplānošanu. Ne vienmēr ēkas iekštelpu un ārtelpas uzlabošanai nepieciešamajiem būvdarbiem ir vajadzīgs saskaņojums būvvaldē ar apjomīgu dokumentāciju. Jo mazāku potenciālo ietekmi uz cilvēka dzīvību, veselību, apkārtējo vidi un citu īpašumiem atstāj būvniecības iecere, jo mazāks dokumentu apjoms ir jāiesniedz ieceres saskaņošanai. Būvniecības procesu regulējošie normatīvie akti paredz noteiktos gadījumos ne tikai vienkāršotu ieceres saskaņošanu, bet arī situācijas, kad saskaņojums būvvaldē nav nepieciešams.

Kādos gadījumos nav nepieciešams saskaņot būvniecības ieceri?

Ja ēka nav kultūrvēsturisks piemineklis un tā neatrodas kultūrvēsturisku pieminekļu teritorijā, uz kuru attiecas papildus noteikumi Talsu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos1pilsētbūvniecības pieminekļa saglabāšanā, ir iespējams bez saskaņošanas veikt nelielus interjera, fasādes un jumta uzlabošanas darbi. Bez saskaņojuma ir iespējams realizēt interjera projektu, kas neparedz pārbūves vai nojaukšanas darbus2, esošās fasādes un jumta seguma krāsas atjaunošanu3, kā arī logu un ārdurvju atjaunošanu vai nomaiņu, nemainot šo būvgaldniecības elementu apjomu, proporcijas, dalījumu un krāsu4. Tāpat saskaņojums nav nepieciešams nelielu sezonas ēku jaunbūvei vai nojaukšanai meža zemēs vai ārpus publiskās ārtelpas, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 cm 5 un vienstāva palīgēkas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot ne būvapjomu, ne lietošanas veidu6. Svarīgi ir atcerēties, ka bez saskaņošanas var veikt tikai tādus darbus, kas neizmaina ēkas vizuālo izskatu, būvapjomu un lietošanas veidu, un jaunu sezonas ēku būvniecība vai novietošana ir iespējama tikai tajās vietās, kur to atļauj pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Ko nozīmē būvniecības ieceres saskaņošana vienkāršotā kārtībā?

Vienkāršota būvniecības ieceres saskaņošana attiecas tikai uz esošu ēku vai to daļu atjaunošanu un pārbūvi, iesniedzot būvniecības informācijas sistēmā paziņojumu par būvniecību vai paskaidrojuma rakstu. Būvvaldē var saskaņot tādu ēkas atjaunošanu, vienkāršotu atjaunošanu, pārbūvi vai vienkāršotu pārbūvi, kuras dokumentāciju ir izstrādājis noteiktajā projektēšanas jomā sertificēts būvspeciālists vai būvkomersants, nodrošinot ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, ugunsdrošību, lietošanas drošumu, vides pieejamību, arhitektonisko kvalitāti un atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem7. Vienkāršota būvieceres saskaņošana neattiecas uz ēkām, kuras ir atzītas par kultūras pieminekļiem. Turklāt, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem arī būvniecības iecerēm, kas tiek saskaņotas vienkāršotā kārtībā, ir jāsaņem visi nepieciešamie tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi8.

Kā atšķirt ēkas vienkāršotu atjaunošanu no atjaunošanas?

Ja ēkai vai dzīvoklim būvdarbu rezultātā tiek veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, taču netiek mainīti vai atjaunoti ēkas nesošie elementi un konstrukcijas (pamati, nesošās sienas vai balsta statņi), mainīts būvapjoms, lietošanas veids vai ēkas fasāde9, šādi būvdarbi tiek uzskatīti par vienkāršotu atjaunošanu. Šādu būvdarbu laikā var veikt dzīvokļa vai ēkas iekštelpu pārplānošanu, veidojot jaunas vai nojaucot nenesošas starpsienas, sadalot vai apvienojot iekštelpas. Lai arī būves atjaunošanā arī var veikt veikt funkcionālus un tehniskus uzlabojumus, kas nemaina būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju10, būtiskākā atšķirība no vienkāršotas atjaunošanas ir iespēja nomainīt vai uzlabot nolietotus būves nesošos elementos, to skaitā, piemēram, nosiltināt ēku. Atšķirības skar arī iesniedzamo dokumentāciju. Ēkas vienkāršotas atjaunošanas gadījumā būvniecības informācijas sistēmā ir jāiesniedz paziņojumu par būvniecību11, bet ēkas atjaunošanai - paskaidrojuma raksts12.

Ko nozīmē ēkas vienkāršota pārbūve vai pārbūve?

Ēkas vai dzīvokļa pielāgošana jaunam lietošanas veidam var prasīt ne tikai telpu sadalīšanu vai savienošanu, bet arī jaunu logu vai durvju ailu, inženiertīklu šahtu vai šķērsojumu, ārējo kāpņu un pandusu jaunbūvi, pārbūvi vai nojaukšanu, skarot arī nesošās būvkonstrukcijas13. Šādas nelielas izmaiņas otrās vai trešās grupas ēkās vai to daļās, kas neizmaina ēkas būvapjomu, ir iespējams veikt, saskaņojot vienkāršotu pārbūvi ar paziņojumu par būvniecību būvniecības informācijas sistēmā14. Savukārt, ēkas pārbūve ļauj veikt nozīmīgākus būvdarbus, kuru laikā mainās ēkas būvapjoms, tiek pastiprināti būves nesošie elementi vai konstrukcijas un izmainīts ēkas vai telpu grupas lietošanas veids15. Tādēļ, ja, pārplānojot ēku vai telpu grupu, ir nepieciešams balsta statņus nomainīt ar nesošu siju vai apbūvēt terasi, būvniecības informācijas sistēmā ir jāiesniedz paskaidrojuma raksts ēkas pārbūvei16.

Būvniecības ieceru gadījumos, kas nav realizējami ar paskaidrojuma rakstu un paziņojumu par būvniecību vai īstenojami bez būvniecības ieceres saskaņošanas, ir jāiesniedz būvniecības iesniegums, kas ietver būvprojektu. Ja ir radušās šaubas par saskaņošanas nepieciešamību vai piemērotāko būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumu konkrētajai situācijai, vēlams uzdot jautājumus sertificētam būvspeciālistam vai attiecīgās teritorijas būvvaldei (Talsu novada būvvaldes kontakti saziņai – epasts: buvvalde@talsi.lv, tālr.: +371 25669698).

Atsauces

1 Talsu novada teritorijas plānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
2 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7.1. punktu.
3 Turpat 7.2. punkts.
4 Turpat 7.4.3. un 7.4.4 punkti.
5 Turpat 7.4.2. punkts.
6 Turpat 7.4.1. punkts.
7 Turpat 12.1 punkts.
8 Turpat 9.1 punkts.
9 Turpat 1.15. punkts. (atsauce uz BL 1. pants)
10 Saskaņā ar Būvniecības likuma 1. panta 4. punktu.
11 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7.1 1. punktu.
12 Turpat 7.2 6. punkts.
13 Turpat 1.2 6. punkts.
14 Turpat 7.1 2. punkts.
15 Saskaņā ar Būvniecības likuma 1. panta 9. punktu.
16 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7.2 4. punktu.