Sabiedrības līdzdalība

30. maija Talsu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Talsu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Iedzīvotāju padomju nolikums”” un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu, nosakot tajā iedzīvotāju padomju izveidošanas kārtību un darbības nosacījumus Talsu novadā.

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns Pašvaldību likums, kurā iekļautas plašas iespējas sekmēt iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās. Viens no šādiem līdzdalības veidiem ir iedzīvotāju padomes, kas rada iespējas vietējām kopienām aktīvi iesaistīties pašvaldības darbā un aizstāvēt savas intereses.

Talsu novada pašvaldība turpina izvērtēt finanšu situāciju un pārskatīt budžeta izdevumus, meklējot iespējas izdevumu optimizācijā, līdz ar to tika pieņemts lēmums saistošajos noteikumos Nr. 20Iedzīvotāju padomju nolikums” grozīt padomes vēlēšanu kārtību tā, lai pēc iespējas tiktu samazināti finansiālie izdevumi vēlēšanu sagatavošanai un rīkošanai.

Saistošie noteikumi pamatā groza ar vēlēšanu kārtības grozīšanu saistītās tiesību normas – ja iepriekš tika plānots, ka padomes vēlēšanas sagatavo un rīko pašvaldības vēlēšanu komisija, situācijai mainoties, nolemts, ka padomes vēlēšanas sarīko tā pagasta vai pilsētas pārvalde vai teritoriālā iedalījuma vienību apvienības pārvalde, kuras teritorija sakrīt ar padomes darbības teritoriju.

Papildus saistošajos noteikumos veikti tehniski grozījumi, papildinot ar precīzāku informāciju vai grozot atsevišķus punktus. Tā, piemēram, citiem vārdiem un nepārprotamāk noteikts, ka padomes locekļiem atlīdzību nenosaka, ņemot vērā darbinieku astoņu stundu darba laiku, noteikts cits padomes vēlēšanu klātienes darba uzsākšanas/ pabeigšanas laiks un balsu skaitīšanas sākšanas laiks, kā arī veikti citi grozījumi. Līdztekus tika izvērtēti, iespēju robežās ņemti vērā un saistošo noteikumu grozījumos iestrādāti sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi.

Pašvaldība mēneša laikā pēc pašvaldības domes lēmuma par vēlēšanu rīkošanu izsludinās pieteikšanos padomes locekļa amatiem, par to informējot pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.talsunovads.lv, informatīvajā izdevumā Talsu Novada Ziņas”, vietējā laikrakstā Talsu Vēstis” un pašvaldības administrētajos sociālo tīklu kontos.

Pēc padomju locekļu kandidātu saraksta publiskošanas sekos padomes vēlēšanas, ko pilsētu un pagastu pārvaldēs organizēs klātienē (vienā nedēļā no pirmdienas līdz ceturtdienai) un elektroniski (no tās pašas nedēļas pirmdienas līdz svētdienai).

Nodrošinot katras administratīvās teritorijas pārstāvniecību, Talsu novadā iecerēts izveidot 22 padomes – katrā novada pilsētā un pagastā. Svarīgi, lai padomēs darbotos dažādu jomu, vecuma, interešu pārstāvji, tādēļ pieteikties aicināti būs gan studenti un jaunieši, gan jaunās māmiņas, pensionāri, uzņēmēji, bezdarbnieki, gan ikviens cits iedzīvotājs, kuram rūp gan vietējā kopienā, gan novadā notiekošais. Vienīgais ierobežojošais faktors ir vecums – personai, kas vēlēsies darboties iedzīvotāju padomē, jābūt 16 gadus vecai un tās deklarētajai dzīvesvietai jābūt reģistrētai padomes darbības teritorijā vai tam padomes darbības teritorijā jāpieder likumā noteiktajā kārtībā personiski reģistrētam nekustamajam īpašumam. Par padomes locekli nevarēs būt domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieki, kā arī vēlēšanu rīkotāja amatpersonas (darbinieki), kas tieši piedalās attiecīgās padomes vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā (organizē vēlēšanu sagatavošanu un sarīkošanu; pārbauda, vai atnākušie vēlētāji ir balsstiesīgi; apstrādā elektroniskajā pastā saņemtās vēlēšanu zīmes; piedalās balsu skaitīšanā u.tml.).

Aicinām būt aktīviem un sākt plānot savu dalību darbam kādā no padomēm!