Novadā

15. maijā notika Talsu novada pašvaldības domes sēde, kur tika apstiprināti pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumi. Izmaiņas paredz gan palielināt pašvaldības saņemtos transfertu maksājumus no valsts, gan atsevišķās kategorijās samazināt izdevumus.

Budžeta grozījumi ietver valsts budžeta transfertu ieņēmumu palielinājumu par 290 426 eiro. Tur ietilpst precizētais Dabas resursu nodoklis, izdevumi Vēlēšanu komisijai, kas saistīti ar Eiroparlamenta vēlēšanām, kā arī finansējums izglītības iestādēm.

Ir palielināti izdevumi par atalgojumu, krājumu un materiālu, pamatkapitāla veidošanu un uzturēšanas transfertu izdevumiem.

Talsu novada pašvaldības budžetā par 86 061 eiro samazināti ieņēmumi no pašvaldības pārējiem nenodokļu ieņēmumiem un par 11 294 eiro samazināti ieņēmumi no pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

Izdevumu samazinājums attiecas uz sabiedrisko kārtību un drošību, ekonomisko darbību, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu, veselību, atpūtu un kultūru.

Palielināta arī saņemto aizņēmumu daļa par 679 690 eiro.

Līdz ar to kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir 193 071 eiro, bet izdevumu palielinājums, kas balstās uz domes pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem valsts budžeta transfertiem un izpilddirektora rīkojumiem: 131 156 eiro.

Talsu novada pašvaldības budžeta grozījumi paredz to no 71 937 683 eiro palielināt līdz 72 068 839 eiro.

Talsu novada pašvaldības domes sēdē, skatot budžeta grozījumu jautājumu, deputāti tika informēti, ka patlaban vēl nav izdevies stabilizēt finanšu situāciju Talsu novadā. Patlaban plānotā naudas plūsma nav paredzētajā apjomā no pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanas, kā arī finansiāli lieli izdevumi ir nepieciešami likumā noteiktā finansējuma izmaksai darbiniekiem, kuriem uzteikts darbs.

Jau informējām, ka Talsu novada pašvaldībai apstiprināts aizņēmums budžeta un finanšu vadībai uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, kas arī pakāpeniski tiek izlietots pašvaldības izdevumu segšanai.