Dokumentu iesniegšana:
• elektroniski parakstītus dokumentus nosūtot uz e-pastu: buvvalde@talsi.lv;
• klātienē Talsu novada Būvvaldē, Kareivju ielā 7, 1. korpusā, vai Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, 2. korpusā;
• pa pastu, adresējot Talsu novada Būvvaldei, Kareivju ielā 7, Talsi, LV-3201.
Iestādes nosaukums
Būvvalde
Tēma
Būvniecība
Dokumenta veids
Iesniegumu veidlapas

Atbilstoši Aizsargjoslu likumam Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā būvniecību var veikt vietās, kuras saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu atrodas ciemu teritorijās un tajās ir konstatēta iepriekšēja apbūve. Par iepriekšēju apbūvi saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek uzskatītas likumīgi uzbūvētas esošas būves un ēkas vai to pamati, kas ir konstatējami dabā. Iepriekšējās apbūves esamību dabā konstatē pašvaldība vai tiesa gadījumos, kad iepriekšējās apbūves esamība vai tās likumība ir strīdīga.

Lai konstatētu iepriekšēju apbūvi Talsu novada teritorijā, vispirms ir jāiesniedz iesniegums par iepriekšējās apbūves konstatēšanu dabā, tam pievienojot zemes vienības topogrāfisko plānu vai zemes robežu plānu ar attēlotajiem pamatiem un Latvijas Valsts vēstures arhīva izsniegta izziņa ar teritorijas ģenerālplānu un ēku eksplikāciju. Komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuros tiks norādīta visa nepieciešamā informācija. Ja prasītā dokumentācija iztrūkst vai iepriekšējā apbūves konstatēšana ir apšaubāma, ir jāvēršas tiesā.