INŽENIERBŪVJU IEDALĪJUMS GRUPĀS** ATBILSTOŠI BŪVNIECĪBAS PROCESAM 2;3
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI” 1. pielikums

IEDALĪJUMA KRITĒRIJS I GRUPA II GRUPA III GRUPA
1. Autoceļi un ielas4

 

 

 1.  Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), izņemot valsts autoceļu
 2.  Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi
Inženierbūves, kuras neietilpst
1. vai 3.grupā
 1. Automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi
 2. Tilts ar laidumu 2 m un vairāk
 3. Autoceļa caurteka ar ailas platumu 2 m un vairāk
 4. Tunelis

 

2. Dzelzceļa būves (valsts, pašvaldību un privātās) Dzelzceļa gājēju pārejas un dzelzceļa tehnoloģiskā pārbrauktuve
 1. Publiskās lietošanas dzelzceļš
 2. Tilts (arī viadukts un ceļu pārvads)
 3. Tunelis
3. Elektronisko sakaru būves Inženiertīklu pievads
 1. Tornis, augstāks par 100 m
 2. Masts, augstāks par 100 m
4. Enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būves
 1. Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes sadalnes (piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas), komutācijas un aizsardzības iekārtas
 2. Inženiertīklu pievads
 1. Elektropārvades līnija ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku
 2. Apakšstacija (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku
 3. Hidroelektrostacija ar jaudu virs 2 MW
 4. Spēkstaciju būve ar jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja elektrostacija (vēja parks)
 5. Dūmenis virs 60 m
5. Hidrotehniskās un meliorācijas būves
 1. Viena īpašnieka meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce
 2. Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā
 1. Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas hidrotehniskā būve, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 m vai novadbūves caurplūde pārsniedz 500 m3/s
 2. Ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskā būve, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s

 

6. Ar radiācijas drošību saistītās būves   Ar radiācijas drošību saistītās būves (kodoliekārtas un radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekti (valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti))
7.  Būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā   Visas būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
8. Ostu hidrotehniskās, siltumenerģijas, gāzes un citas atsevišķi neklasificētas inženierbūves
 1. Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā5, – soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes ķermenis, laipa, gājēju tiltiņš, karogu masts, ielu norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml.6
 2. Sporta laukums ar segumu5
 3. Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada6,7,8,9
 4. Žogs un mūris
 5. Gājēju ceļš
 6. Veloceļš
 7. Vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tilts ar laidumu līdz 10 m
 8. Inženiertīklu pievads
 9. Labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez inženiertīkliem
 10. Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums dziļumā līdz 20 m
 11. Tornis vai masts līdz 10 m
 1. Pasažieru kuģu piestātne, osta vai piestātne, kas paredzēta kravu pārkraušanai, ja tā var apkalpot kuģus, kuru bruto tilpība ir 1000  un lielāka
 2. Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēma ar darba spiedienu virs 1,6 MPa
 3. Rūpnieciskās ražošanas būve (ieguves rūpniecības vai iežieguves būve, ķīmiskās ražošanas būve, smagās rūpniecības uzņēmumu būve)
 4. Estrāde, atklātais sporta laukums un baseins ar tribīnēm, paredzēts vairāk nekā 100 cilvēkiem
 5. Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi (izņemot gāzes cauruļvadus)
 6. Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
 7. Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
 8. Ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru no 500 mm
 9. Ūdens attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
 10. Lidlauka skrejceļš
 11. Tornis, augstāks par 100 m
 12. Masts, augstāks par 100 m

 

Piezīmes.

2 Tabulā ir dots inženierbūvju uzskaitījums atbilstoši būvju grupām, kas jāņem vērā, piemērojot speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.

3 Iekšējo inženiertīklu būvniecībai piemēro attiecīgajos speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.

4 Termini “autoceļš”, “ceļš” un “iela” šajos noteikumos tiek lietoti atbilstoši likumā “Par autoceļiem” un Ceļu satiksmes likumā noteiktajai definīcijai.

5 Būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama to atsevišķo labiekārtojuma elementu un sporta laukumu novietošanai vai būvniecībai, kas neatrodas publiskajā ārtelpā.

6 Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kā arī stacionārie reklāmas un informācijas stendi nav uzskatāmi par kadastra objektiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma izpratnē.

7 Reklāmas un informācijas stends bez zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatnes un ar augstumu līdz 6 m nav uzskatāms par būvi, un to novietošanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objektu izvietošanu ar piesaisti zemei.

8 Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams gaisvada elektrības pieslēgumam līdz 5 m pie stacionārā reklāmas un informācijas stenda.

9 Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams stacionāro reklāmas un informācijas stendu novietošanai ar gaisvada elektrības pieslēgumu līdz 5 m vai bez tā, kur telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti) izmēri nepārsniedz 2 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 5 m platumā un 6 m augstumā, un to veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objekta izvietošanu ar piesaisti zemei. Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams šādu objektu nojaukšanai.