Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI” 1. pielikums

IEDALĪJUMA KRITĒRIJS I GRUPA 1 II GRUPA III GRUPA2
1. Stāvu skaits   Ēkas, kuras neietilpst
1. vai 3. grupā
 1. Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi
 2. Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs
2. Cilvēku skaits   Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem
3. Platība, apbūves laukums
 1. Mazāka (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2)
 2. Ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2
 3. Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta

 

 1. Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2
 2. Noliktavas ēka, kurā paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai kuras kopējā platība ir lielāka par 2000 m2

 

 

4. Būvtilpums Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) līdz 50 m3 ārpus pilsētu un ciemu teritorijām
 1. Ēka vai rezervuārs šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 m3
 2. Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) virs 1000 m3

 

5. Jauda
 1. Kompaktā (konteinertipa) transformatoru apakšstacija un sadales ietaise ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tā atrodas ārpus esošās spēkstacijas un apakšstacijas teritorijas
 2. Elektroietaišu ēka ar pamatiem, mazāka par 60 m2, ārpus pilsētām un ciemiem

 

 1. Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW
 2. Slēgtā transformatoru apakšstaciju ēka ar 110 kV un augstāku spriegumu

 

Piezīme.

1 Lai noteiktu, vai ēka pieder pie konkrētās grupas ēkām, jābūt spēkā vienai no minētajām klasifikācijas pazīmēm.