Izstrādāt Teritorijas plānojumu un nodrošināt tā pārraudzību ir viens no pašvaldības pienākumiem. Ņemot vērā, ka pēc 2021. gada 1. jūlijā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas Talsu novads apvieno vairākas administratīvās teritorijas, nepieciešams jauns, vienots Teritorijas plānojums visai novada teritorijai, kas nosaka vienādas teritorijas izmantošanas un apbūves prasības visās novada administratīvajās vienībās.

Jaunais Talsu novada Teritorijas plānojums jāizstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Līdz jaunā Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai spēkā esoši ir Talsu novada veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi par teritorijas plānojumiem. Ar tiem iespējams iepazīties šeit.

Jaunais Teritorijas plānojums aptvers visu Talsu novada teritoriju. Galvenā atšķirība būs visā novada teritorijā noteikti vienādi nosacījumi teritorijas izmantošanai un apbūvei. Nepastāvēs atšķirības vai savstarpējas pretrunas. Ja šobrīd spēkā esoši ir pieci dažādos laikos izstrādāti dokumenti, tad līdz ar jaunā teritorijas plānojuma apstiprināšanu tiks nodrošināta vienota pieeja novada teritorijas izmantošanā un apbūvē.

Nē, Teritorijas plānojumu veido vairākas daļas: 1) Paskaidrojuma raksts, 2) Grafiskā daļa un 3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu par to, ka dokumentam ir jāpiemēro stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, tad tiek izstrādāts arī Vides pārskats.

Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiek pieņemti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Tas nozīmē, ka tie būs saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, veicot apbūvi vai citu saimniecisko darbību novada teritorijā. Paskaidrojuma raksts un Vides pārskats ir informatīvi dokumenti.

Ikviens interesents jau šobrīd rakstiski var iesniegt pašvaldībai iesniegumu ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, pamatojot nepieciešamās izmaiņas, kas būtu jāparedz jaunajā Teritorijas plānojumā.

Pirms iesnieguma iesniegšanas jāiepazīstas ar spēkā esošajā Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu gan savā, gan blakus esošajos nekustamajos īpašumos, vai tajos atļautā izmantošana un apbūves parametri atbilst ilgtermiņa attīstības iecerēm, neveidojas konfliktsituācijas ar blakus esošajos nekustamajos īpašumos atļauto izmantošanu.

Tiklīdz būs sagatavota Teritorijas plānojuma 1.redakcija, tiks organizēts publiskās apspriešanas process (t.sk. sanāksmes). Paredzams, ka pēc tā dokuments tiks pilnveidots, ņemot vērā saņemtos iesniegumus.  Pēc tam sekos 2.redakcijas izstrāde un nepieciešamības gadījumā arī tālāko redakciju publiskā apspriešana, kurā atkal būs iespēja iesaistīties.

Darba procesā, iespējams, tiks īstenotas atsevišķas aptaujas, kā arī teritoriālās un dažādu mērķauditoriju (iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO u.c.) sanāksmes, aicinot tajās piedalīties ikvienu interesentu. Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot sagatavoto formu. 

Informācija par visām aktivitātēm tiks savlaicīgi publicēta dažādos komunikācijas kanālos (t.sk. gan digitālajos, gan drukātajos). Piemēram, tiklīdz tiks uzsākts publiskās apspriešanas process Teritorijas plānojuma 1.redakcijai, būs nodrošināta paziņojumu izvietošana pašvaldības oficiālajos komunikācijas kanālos (informatīvajā izdevumā, interneta tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos).

Procesam ir iespējams sekot līdzi un vēlāk, publiskās apspriešanas laikā, iesniegt priekšlikumus.

Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls

Iesniegumu, adresējot Talsu novada pašvaldībai ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, var iesniegt dažādos veidos. Aicinām izvēlēties sev ērtāko:

  • pa e-pastu sūtot uz pasts@talsi.lv,  iesniegumu parakstot ar elektronisko parakstu;
  • pa pastu adresējot Talsu novada pašvaldībai, Talsi, Kareivju iela 7, Talsu novads, LV-3201;
  • klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsos, Kareivju ielā 7 vai jebkurā pilsētu un pagastu pārvaldē to darba laikā.

Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot sagatavoto formu.

Publiskās apspriešanas laikā iesniegumu būs iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv.

Ņemot vērā pēctecības principu, pamatā tiek plānots saglabāt spēkā esošajos Teritorijas plānojumos paredzētos risinājumus. Izmaiņas tiks veiktas tad, ja būs būtiska un pamatota nepieciešamība, mainījušies normatīvie akti vai izmaiņas jāparedz saskaņā ar institūciju sniegtajiem nosacījumiem.

Gadījumā, ja attiecībā uz Jūsu nekustamo īpašumu tiks rosināts veikts izmaiņas, tās tiks iekļautas 1.redakcijā, tādēļ publiskās apspriešanas procesā būs iespējams pārliecināties, vai Jūs viss apmierina, vai nav iebildumu vai priekšlikumu.

Nē, iesniegumus iespējams iesniegt jau šobrīd – dokumenta izstrādes sākuma posmā. Turklāt tas ir pat īpaši rekomendējams, lai nodrošinātu, ka iesniegumu var izvērtēt un priekšlikumus atbalstīt, jau gatavojot Teritorijas plānojuma 1. redakciju.

Kamēr nebūs pieņemts lēmums par jaunā Teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par tā īstenošanu, tikmēr spēkā esoši ir pašreizējie pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas plānojumiem. Tādēļ visām aktivitātēm (būvniecībai, teritorijas plānošanai un izmantošanai) jābūt saskaņā ar tiem.

Visus spēkā esošos Teritorijas plānojumus iespējams atrast elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv:

Ar jautājumiem par spēkā esošajiem Teritorijas plānojumiem iespējams vērsties pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā, Kareivju ielā 7, Talsos (kontaktpersonas: Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv), teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā (kartēs) noteikts funkcionālais zonējums katrai zemes vienībai. Vispirms kopējā novada kartē jāatrod sava pilsēta, pagasts, ciems un zemes vienībā noteiktais burtu un krāsu kods (apzīmējums). Piemēram, DzS – Savrupmāju apbūves teritorija (dzeltens), P – Publiskās apbūves teritorija (gaiši sarkans), M – Mežu teritorija (pelēki zaļš).

Tad sadaļā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi jāatrod attiecīgā sadaļa (funkcionālās zonas nosaukums un burtu apzīmējums), kurā aprakstīti atļautie teritorijas izmantošanas veidi un nosacījumi – apbūves parametri u.c. konkrētajā funkcionālajā zonā. Piemēram, DzS – savrupmāju apbūves teritorijā ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasar­nīcu apbūve. Atļautā minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 1200 m2, maksimālais apbūves blīvums – 30-40%, maksimālais stāvu skaits, apbūves augstums – 3 stāvi, 10 m u.c. apbūves parametri un teritorijas izmantošanas nosacījumi atbilstošajā funkcionālajā zonā.

Elektroniski informāciju iespējams iegūt Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Šajā portālā iespējams atrast uz konkrētu nekustamā īpašuma adresi attiecināmos plānošanas dokumentus, kā arī saņemt bezmaksas informatīvo izziņu. Tāpat konsultāciju par savu nekustamo īpašumu iespējams saņemt, vēršoties pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Lauksaimniecības teritorija (L) ir viena no visplašāk noteiktajām funkcionālajām zonām lauku teritorijā ar elastīgākajiem teritorijas izmantošanas veidiem. Ja nekustamajam īpašumam noteikta šāda funkcionālā zona, tad to var izmantot daudzveidīgi – lauksaimniecībai, viensētu apbūvei, lauksaimnieciskās vai vieglās ražošanas (pārtikas ražošanas, kokapstrādes u.c.) uzņēmumu apbūvei, publiskajai apbūvei (tirdzniecības objekts, viesu nams u.c.), kā arī citiem papildu noteiktiem teritorijas izmantošanas veidiem.

Lauku teritorijās (ārpus pilsētu un ciemu teritoriju robežām) jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai jābūt ne mazāk kā 2 ha, ja vien citos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka minimālā platība vai ir kādi citi izņēmumu gadījumi. Piemēram, mazākā zemes vienībā atļauts atdalīt esošu viensētu, atsevišķu ražošanas, publiska vai komerciāla rakstura objektu būvniecībai un apsaimniekošanai nepieciešamo teritoriju.

Teritorijas plānojuma izstrādes procesu vada Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa (Plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv), teritorijas plānotājas Anda Felša (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv) un Ligita Šnore (tālrunis 29533662, e-pasts: ligita.snore@talsi.lv)

Teritorijas plānojuma izstrādi veic telpiskās attīstības plānošanas uzņēmums – SIA Reģionālie projekti” [1] (projekta vadītājs Laine Veinberga, tel. 29646789, e-pasts: laine@rp.lv ).


[1] Saskaņā ar atklātā iepirkuma konkursa Talsu novada teritorijas plānojuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde” rezultātiem un noslēgto līgumu

Vēršoties pašvaldībā Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā pie Plānošanas daļas vadītāja Laura Laicāna (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv), teritorijas plānotājas Andas Felšas (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

 Teritorijas plānojuma izstrādes sekmīgai nodrošināšanai ir piesaistīts telpiskās plānošanas uzņēmums SIA Reģionālie projekti” (projekta vadītājs Laine Veinberga, tel. 29646789, e-pasts: laine@rp.lv ).